PRIVACY

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie art. 13 ust. 196/03 ‘’Przepisy prawa o ochronie danych osobowych’’.

W rozumieniu art. 13 ust. 196 z dnia 30 czerwca 2003 o ochronie danych osobowych LeghornGroup niniejszym informuje o celach, sposobach i zakresie przetwarzania danych osobowych.

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe w naszym posiadaniu będą wykorzystywane do następującego celu: realizacji zobowiązań zawartych w umowie (prawne, finansowe) w celu efektywnego zarządzania relacjami biznesowymi.

Sposób przetwarzania

Dane będą przetwarzane za pomocą dokumentacji pisemnej, urządzeń elektronicznych i systemów informatycznych w celach przedstawionych powyżej. Dane przechowywane w odpowiednich zabezpieczeniech zgodnie z przepisami i zasadami ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych odbywa się z poszanowanie zasad sprawiedliwości, legalności, przejrzystości oraz ochrony prywatności i praw wynikających z polityki prywatności.

Dane mogą być wykorzystane na terenie Włoch i poza do celów opisanych powyżej i udostępnione, gdy jest to wymagane,: instytucjom kredytowym, firmom ubezpieczeniowym, firmom windykacyjnym i firmom faktoringowym , organom podatkowym, instytucjom zabezpieczenia społecznego, isntytucjom publicznym, specjalistom i konsultantom, spółkom handlowym i informacyjnym.

Dane osobowe są gromadzone w celu wywiązania się ze zobowiązań zawartych w umowie. Odmowa podania danych skutkuje przerwaniem kontaktów biznesowych. Klient może być poproszony o dadatkowe dane w celu, np. zapewnienia lepszej usługi, dostosowania się do prefrencji Klienta bądź analizy jego wypłacalności. Odmowa dostarczenia dodatkowych informacji żądanych przez firmę może skutkować wstrzymaniem dalszych kontaktów biznesowych.

Uprawnienia klienta

Prawa kienta ustanowione w art. 7 ust. 196 z 2003 roku.

Właściciel i administrator danych

Administratorem danych jest LeghornGroup z siedzibą przy ul. Via Degli Arrotini 34 Livorno 57122.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest Pan George Grapsa, z którym można skontaktować się w razie pytań na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 7 ust. 196/2003.

Zastrzeżenia

LeghornGroup nie jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych prowadzonych przez podmioty, którym dane te zostały przekazane.